Tehnični odbor za zemeljska dela, ki deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo, je dokončal in predal v javno obravnavo dve novi tehnični specifikaciji, ki bosta bistveno pripomogli k izboljšanju znanj in k poenotenju razumevanja in ocenjevanja kategorizacije izkopov in razvrščanja ter ocenjevanja uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih.

Delavnica, ki je potekala v organizaciji družbe EDUCENTER d.o.o., je bila organizirana 5. maja 2022 in je bila namenjena vsem, ki delujejo na področju zemeljskih del: predstavikom naročnikov/investitorjev, projektantov, izvajalcev in nadzora.


Delavnica je bila razdeljena na dva tematska sklopa. V prvem sklopu so predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, DARS in DRI upravljanje investicij predstavili pravni status TSPI in njihov pomen pri sodobnem načrtovanju in vodenju investicij v prometno infrastrukturo. V drugem sklopu so avtorju tehničnih specifikacij in člani tehničnega odbora predstavili strokovne vsebine, s posebnimi poudarki na spremembah in novostih, ki jih TSPI uvajajo v prakso ter njihov vpliv na načrtovanje in izvajanje zemeljskih del v prihodnje.

Častni gost delavnice je bil prof. dr. Janez Žmavc, nesporna avtoriteta slovenske cestogradbene stroke, učitelj številnih generacij slovenskih gradbenih inženirjev in avtor več deset tehničnih specifikacij, smernic in priporočil, brez katerih, kot so povdarili vsi govorci, uspešna izgradnja slovenskih avtocest ne bi bila možna.

Delavnico je pospremila na pot ga. Ljiljana Herga, direktorica Direkcije za infrastrukturo. Poudarila je pomen zemeljskih del za racionalno načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje ter trajnost infrastrukturnih objektov. Izpostavila je, da so dobre rešitve možne le v sodelovanju kompetentnih strokovnjakov različnih strok.

Prof.dr. Janez Žmavc je v nagovoru poudaril, da so obsežna zemeljska dela, načrtovana v sklopu graditve slovenskega avtocestnega križa, že na začetku tega velikega nacionalnega projekta, narekovala pravočasno posodobitev do takrat veljavnih standardov in tehničnih predpisov. Posebni tehnični pogoji Skupnosti za ceste Slovenije (1989), znani tudi kot »zelene knjige«, ki so bili tudi podlaga za zemeljska dela ob začetku gradnje AC, so se vzporedno s pridobivanjem novih znanj dopolnjevali v knjigah Dopolnil. » Za današnja strokovna znanja so bili to razmeroma majhni koraki, vendar za nas zelo pomembni – skromno v primerjavi s tem, kar znamo in upoštevamo danes,” je še dejal dr. Janez Žmavc in izrazil zadovoljstvo nad vsebinami novih TSPI.

 

Novi tehnični specifikaciji za zemeljska dela, izdelani sta v treh samostojnih zvezkih, sta izvirna dokumenta, napisana v slovenskem jeziku, prilagojena slovenskemu geološkemu okolju in slovenski tradiciji gradnje. Vsebine nadgrajujejo SIST EN standarde ter posodabljajo druge, v stroki uveljavljene postopke in omogočajo njihovo enotno razumevanje ter rabo. Dokumenti so javno in brezplačno dostopni na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Boris Tomšič iz Direkcije RS za infrastrukturo in član tehničnega odbora za zemeljska dela je predstavil pravni status TSPI na državni in evropski ravni in obveznosti rabe. Poudaril je, da se vsebine TSPI v obravnavi ne nanašajo le na ceste, ampak tudi na železnice in da z njimi lahko dosegamo »standardizacijo« tudi za tista področja, ki v drugih aktih niso zajeta. Poudaril je, da je v Sloveniji uporaba TSPI prostovoljna, obvezna pa, če tako predpiše drug predpis (npr. pravilnik, uredba…)

Sodobne in stroškovno učinkovite gradnje brez ustreznih tehničnih specifikacij ni mogoče zagotoviti, je dejala Katja Podgoršek, vodja službe za gradnje pri DARS-u. Na DARS –u podpirajo sedanji koordiniran pristop pri izdelavi novih TSPI, ki naj nadgradijo in posodobijo obstoječe dokumente in pripravijo tiste, ki jih še potrebujemo. Želijo pa si, da bi izdelava in izdaja novih TSPI potekala hitreje kot do sedaj.

Ksenija Marc, direktorica področja strokovnih dejavnosti pri DRI, upravljanju investicij, d. o. o. je najprej poudarila pomen Posebnih tehničnih pogojev (zelene knjige) iz leta 1989 in za katere je najbolj zaslužen prof. Žmavc, pri gradnji prometne infrastrukture po letu 1990. Nato je predstavila pravne podlage za izdelavo TSPI, potek imenovanja tehničnih odborov, sisteme dela ter pregled aktualnih tehničnih specifikacij v izdelavi. V zaključku je poudarila, da sistem zagotavlja konstantno nadgrajevanje manjkajočih ali zastarelih dokumentov, s čimer se bodo v proces gradnje kontinuirno vpeljevali sodobni tehnološki postopki, s tem se bo povečala učinkovitost, saj bodo zahteve enoznačno definirane in javno dostopne za vse udeležene, v vseh fazah investicij. Osnovno načelo izdelave TSPI predvideva takšno zasnovo, ki vključuje osnove in filozofijo računalniško podprtega projektiranja in spremljavo izvajanja gradnje objektov (BIM).

 

Častni gost delavnice je bil prof. dr. Janez Žmavc, z uvodnimi besedami je delavnico pospremila Ljiljana Herga, takrat direktorica Direkcije za infrastrukturo, dr. Ana Petkovšek, predsednica tehničnega odbora za zemeljska dela pa je vsebinsko predstavila bistvene novosti.

V strokovnih predstavitvah z razlagami vsebin novih tehničnih specifikacij, so govorci povdarili pomen temeljnih znanj s področja geoloških materialov, izkušenj ter nujnosti dodatnega izobraževanja, če želimo, da se bodo nove TSPI pravilno uporabljale.

Tehnične specifikacije so, poleg dr. Petkovškove predstavili tudi: dr. Karmen Fifer Bizjak, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Marko Bebar, IGMAT d.d., dr. Nina Jurečič, IRGO Consulting d.o.o. Vpliv novih TSPI na načrtovanje vkopov in rabe zemljin v zemeljskih objektih v luči projektanta, okoljskih uredb in projektantske odgovornosti je predstavil Andrej Jan, PNZ d.o.o.

Vsi udeleženci so tudi ponovno povabljeni, naj kljub temu, da je čas strokovne obravnave že potekel, preberejo javno dostopne dokumente in v kolikor imajo pripombe, le te čimprej posredujejo tehničnemu sekretarju.

Delavnica je bila zaključena z odprto razpravo, med katero so razpravljalci povdarili pomen in nujnost dviga ravni in poenotenja standardov kakovosti pri izdelavi inženirsko geoloških podlag za projektiranje in pri izvajanju kontrole kakovosti. Nove TSPI za kategorizacijo izkopov in razvrščanje zemljin so začetni koraki v tej smeri, ki pa jih bo potrebno kontinuirano dopolnjevati z drugimi vsebinami, ki so že v pripravi.

dr. Ana Petkovšek, predsednica tehničnega odbora za zemeljska dela, ena od predavateljev, ki so predstavili nove tehnične specifikacije.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki