Foto: Pixaby

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je tudi v maju objavljala odločitve o sofinanciranju vzpostavljanja oziroma gradnje kolesarskih povezav, ki bodo služile za trajnostno mobilnost in razvoj turizma.

Kje se lahko veselijo odobrenih evropskih sredstev za kolesarske povezave?

Kolesarska povezava v Murski Soboti

Mestna občina Murska Sobota bo v prvem sklopu rekonstruirala obstoječe kolesarske povezave, pešpoti in cestišče na Kroški ulici, v drugem sklopu pa bo uredila nove kolesarske povezave na Ulici arhitekta Novaka. Nova kolesarska povezava bo dolga 2,3 kilometra in bo povezala Kroško ulico preko Cankarjeve ulice, Slomškove ulice, Zvezne ulice in Slovenske ulice z Ulico arhitekta Novaka. Naložba obsega tudi ureditev 1180 metrov pločnikov in kolesarskih poti – od tega 960 metrov na Kroški ulici in 220 metrov na Ulici arhitekta Novaka.

Za 1,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Murska Sobota, bo Kohezijski sklad prispeval 601 tisoč evrov.

Kolesarska povezava Medvode-Pirniče-Vikrče

V okviru projekta bo Občina Medvode zgradila varno in urejeno kolesarsko povezavo med zalednimi naselji Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče z mestnim središčem Medvode. Zgrajena asvaltirana kolesarska pot, ki bo dolga 6215 metrov in široka 3,5 metra, bo dvosmerna ter bo dovoljevala dostop kmetijskim mehanizacijam zaradi obdelave zemljišč, saj je del poti načrtovan med polji. Krajši del poti – 450 metrov – pa bo kolesar voden po obstoječih prometnicah skupaj z motornim prometom. Projekt vključuje tudi izgradnjo brvi čez reko Savo v Medvodah med knjižnico in občinsko stavbo. Le-ta bo dolga 138 metrov. Za 2,2 milijona evrov vreden projekt, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 912 tisoč evrov.

Povezava lokalnega in državnega kolesarskega omrežja na območju občine Prevalje

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo zgradila kolesarsko povezavo v skupni dolžini 2,41 kilometra na območju občine Prevalje. Natančneje, začetek kolesarske povezave bo na mostu preko reke Meže pri Petrolu in se bo nadaljeval vse do Poljane, kjer se bo priključil na državno cesto Prevalje-Ravne na Koroškem. S tem se bosta povezala lokalno in državno kolesarsko omrežje.
Za 679 tisoč evrov vreden projekt, v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 213 tisoč evrov.

Kolesarska povezava Tolmin-Modrej

Za 3,4 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija za infrastrukturo v okviru Dogovora za razvoj regij Goriške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,1 milijona evrov.
Direkcija za infrastrukturo zgradila kolesarsko povezavo na odseku med Tolminom in Modrejem, ki je del državne daljinske kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči- Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane (Soško-Kraško-Jadranska kolesarska pot). Investicija obsega izgradnjo 2,81 kilometra nove kolesarske povezave, skupna dolžina le-te pa bo ob zaključku projekta 4,6 kilometra.

Nadgradnja kolesarske povezave med občinama Naklo in Kranj

Za 379 tisoč evrov vreden projekt, »DRR – Kranj-Naklo-Zadraga«, ki ga bo izvajala Občina Naklo v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 249 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Naklo dogradila manjkajočo kolesarsko infrastrukturo s pripadajočo opremo na kolesarski povezavi Kranj-Naklo-Zadraga. Natančneje, zgradila bo novo kolesarsko povezavo Duplje in Strahinj, ki bo zaledni naselji Zgornje in Spodnje Duplje ter Strahinj navezala na obstoječo kolesarsko povezavo Strahinj-Naklo-Kranj. S tem bo zaledni naselji v občini Naklo povezala z regijskim središčem Kranj.

V okviru projekta bo vzpostavljenih 2,55 kilometra novih kolesarskih povezav. Celotna dolžina kolesarske povezave pa bo po zaključku tega projekta znašala 7,4 kilometra.


Kolesarska povezava Turnišče-Dobrovnik-Lendava

»DRR – Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava« je 477 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bosta izvajali Občina Dobrovnik in Občina Turnišče v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 305 tisoč evrov.

V okviru projekta bosta občini Turnišče in Dobrovnik zgradili 2,11 kilometra novih kolesarskih poti na že obstoječi kolesarski povezavi, ki skupno znaša 18,11 kilometra.

Kolesarska povezava Lendava-Dobrovnik-Kobilje

V Dobrovniku se lahko veselijo veselijo še odobritve EU sredstev za 1,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Lendava, Občina Dobrovnik in Občina Kobilje v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 490 tisoč evrov.

V okviru projekta se bo zgradilo 4,35 kilometra novih kolesarskih poti na kolesarski povezavi, ki bo po izvedeni investiciji dolga 19 kilometrov. Naložba obsega skupaj tri odseke dvosmernih kolesarskih stez v občinah Lendava, Dobrovnik in Kobilje.

Foto: Pinterest
Občina Dobrovnik je tudi gostiteljica Prvega slovenskega kolesarskega kongresa, Foto: Pinterest
Kolesarska steza od Lendave do Črenšovcev

Občina Velika Polana, Občina Lendava in Občina Črenšovci bodo v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, izvajale 1,26 milijona evrov vreden projekt »Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci« za katerega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 607 tisoč evrov.
V okviru projekta bo vzpostavljena kolesarska povezava med občinami Lendava, Velika Polana in Črenšovci.

Trasa, ki je predmet naložbe, je dolga približno 6,7 kilometra. V Veliki Polani bodo uredili javno kolesarsko stezo za kolesarje v širini dveh metrov od križišča cest Hotiza-Velika Polana-Žižki in naprej po občinski cesti. V občini Lendava bodo uredili kolesarsko stezo na odseku od Dolge vasi do Trimlinov. Predvidena je dvosmerna asfaltna steza, ločena s talno signalizacijo, ki poteka izven obstoječih cest. Poleg tega je predvideno še podaljšanje obstoječega pločnika v Dolgi vasi za 135 metrov, s čimer bodo vzpostavili navezavo načrtovane kolesarske steze na obstoječo prometno infrastrukturo. Občina Črenšovci bo v sklopu projekta uredila kolesarsko stezo, ki poteka od zadnje hiše naselja Žižki do poljske poti na meji z občino Velika Polana.


Kolesarska povezava med naselji Muta, Vuzenica in Gortina

Za 1,1 milijona evrov vreden projekt, »Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naselji Muta, Vuzenica in Gortina«, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 482 tisoč evrov. V okviru projekta bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vzpostavila kolesarsko povezavo v dolžini 3,03 kilometra. Od tega bo 1,79 kilometra novozgrajenih površin. Z izgradnjo ločenih kolesarskih površin se bo zagotovilo varne kolesarske površine na celotnem odseku od industrijske cona Muta in šolskega centra do naselij Vuzenica in Muta.

Občina Muta, Foto: Občina Muta
Kolesarske poti v občini Brežice

V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,5 kilometra kolesarske poti od Brežic do Krške vasi ter od Brežic do Čateža ob Savi. Celotna dolžina kolesarske povezave bo ob zaključku projekta znašala 4,3 kilometra, saj bo z evropskimi sredstvi sofinancirana kolesarska povezava povezana z obstoječo kolesarsko povezavo v samem mestu do gradu v Brežicah. Za 3,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Brežice v okviru Dogovora za razvoj Razvojne regije Posavje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov.

Kolesarska pot od Postojne do Zagona

Za nekaj manj kot 3,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Postojna v okviru Dogovora za razvoj Primorsko-Notranjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,75 milijona evrov. V okviru projekta bo Občina Postojna zgradila kolesarsko pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon in s tem povezala obstoječe in nove odseke kolesarskih povezav v povezan sistem kolesarskih poti. Skupna dolžina novozgrajene kolesarske povezave znaša 7390 metrov.

Evropska sredstva za kolesarsko infrastrukturo odobrena maja 2021
Izvajalec Dolžina kolesarskih povezav Vrednost projekta/Višina sofinanciranja (EUR) Datum objave
Mestna občina Murska Sobota
2,3 kilometra
1,3 milijona / 601 000
26.5.202
Občina Medvode
6215 metrov in 138 metrov kolesarske brvi
2,2, milijona / 912 000
21. 5. 2021
Direkcija RS za infrastrukturo
2, 41 kilometra
679 000 / 213 000
20. 5. 2021
Direkcija RS za infrastrukturo
2,81 kilometra
3,4 milijona / 2,1 milijona
18. 5. 2021
Občina Naklo
2,55 kilometra
379 000 /249 000
12. 5. 2021
Občina Dobrovnik in Občina Turnišče
2,11 kilometra
477 000 /305 000
7. 5. 2021
Občina Lendava, Občina Dobrovnik in Občina Kobilje
4,35 kilometra
1,2 milijona / 490 000
7. 5. 2021
Občina Velika Polana, Občina Lendava in Občina Črenšovci
6,7 kilomerta
1,26 milijona / 607 000
3. 5. 2021
Direkcija RS za infrastrukturo
3,03 kilometra
1,1 milijona / 482 000
7. 5. 2021
Občina Brežice
1,5 kilometra
3,3 milijona / 1 milijon
3. 5. 2021
Občina Postojna
7390 metrov
3,9 milijona /1,75 milijona
3. 5. 2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki