Gradnja in vzdrževanje

DRSI z razpisom za strokovne podlage za vzdrževanja državnih cest

Glavni delovni področji Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) sta vzdrževanje, varstvo in upravljanje glavnih in regionalnih cest ter kolesarskih poti, ter gradnja, nadgradnja, obnova in vzdrževanje javne železniške infrastrukture. DRSI je organizacijsko razdeljena na sektorje in strokovne službe. Eden od sektorjev je Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost.

Prav na tem sektorju so objavili javno naročilo za Pripravo strokovnih podlag za izvajanje nalog vzdrževanja in varstva državnih cest ter prometne varnosti.

Omejitev uporabe državnih cest

Zakon o cestah določa pogoje, pod katerimi se lahko omeji ali prepove promet na posameznih cestah za obdobje do enega leta, ali tudi za obdobje, katerega trajanje je daljše od enega leta ter kdaj lahko minister na posameznih državnih cestah odredi prepovedi in omejitve uporabe ceste, katerih trajanje je daljše od enega leta, ter katere vrste vozil lahko omeji.

Cilj javnega naročila je spremljati odliv prometa tranzitnih težkih tovornih vozil s skupno največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton z avtocest ali državnih cest višjega reda, na vzporedno mrežo državnih cest nižjega reda, in oceniti njihov vpliv na pretočnost, hrup in emisije. Prav tako želijo imeti podatke in analize o stanju posamezne ceste in njeno ustreznost za vse vrste prometa, ki se odvijajo po njej ter stanje prometne varnosti. Na osnovi zbranih podatkov bodo lažje izvajali prepoved in/ali omejitev uporabe ceste, in sicer na tistih državnih cestah, ki potekajo skozi ali mimo naselja in vzporedno s katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših prometno-tehničnih lastnosti.

Za cestne odseke, prizadete zaradi prekomernega tovornega prometa, bo izvajalec izdelal elaborate z oceno škode na cestah in predlagal ukrepe za odpravo te škode ter delitev stroškov med povzročiteljem in DRSI.

Tehnična podpora pri obveščanju javnosti o stanju cest in prometu na njih
Za spremljanje prometa in obveščanje zainteresirane javnosti o stanju cest in prometu na njih je na državnih cestah, ki so v upravljanju DRSI, nameščenih preko 120 video-kamer.

V okviru razpisane naloge mora izvajalec zagotavljati tehnično podporo pri obveščanju javnosti o stanju cest in prometu na njih. Ta zajema tudi nadaljnji razvoj dejavnosti na tem področju in širitev sistema na tak način, da se izboljša vsebina, hitrost in kakovost informacij, ki se zbirajo. Cilj je zagotavljanje zanesljivega, stabilnega in dovolj zmogljivega prenosa video-slike od video-kamer in vremenskih postaj do javnosti. Za dosego zastavljenega cilja mora izvajalec postavljeno infrastrukturo redno vzdrževati, da bo zagotavljena čim višja stopnja zanesljivosti delovanja sistema.

Analiza in sodelovanje pri pripravi razpisa koncesijskih pogodb oziroma letnih pogodb rednega vzdrževanja državnih cest

Izbrani izvajalec mora v sklopu naloge sodelovati pri pripravi planiranja vzdrževalnih del upravljavca državnih cest, pri čemer se med osrednje zadolžitve uvrščajo sodelovanje pri pripravi popisov del, količin, normativov za izvajanje del rednega vzdrževanja cest. Naloga zajema tudi analizo predlogov sprememb pri pripravi letnih pogodb rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju DRSI.

Inventarizacija državnih cest za izvajanje analiz in oceno stroškov rednega vzdrževanja

Za planiranje, spremljanje in analiziranje celotne dejavnosti rednega vzdrževanja državnih cest potrebuje naročnik kakovostno in ažurno inventarizacijo državnih cest, ki jih ima v upravljanju. Na podlagi inventarizacije državnih cest naročnik – glede na stanje – ugotavlja potrebe po rednem vzdrževanju, določa količine in načrtuje predvidene letne izvedbe del.

Naročnik razpisuje pripravo inventarizacije državnih cest za izvajanje analiz in oceno stroškov rednega vzdrževanja na dolžini 600 km cest letno. Izvajalec mora naročniku predložiti predlog Letnega plana snemanja cest najkasneje do 1. marca v tekočem letu, razen v prvem letu izvajanja pogodbe (leto 2021), ko bo moral predložiti predlog Letnega plana snemanja cest v roku treh mesecev od podpisa pogodbe.

Strokovne podlage in naloge s področja prometne varnosti, vzdrževanja in varstva državnih cest ter načrtovanja in ekonomike vzdrževanja državnih cest

V okviru strokovnih nalog DRSI razpisuje izvajanje naslednjih aktivnosti: določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega tovornih vozil na javnih cestah, dokumentiranje izvajanja ukrepov na glavnih in regionalnih cestah v Sloveniji, oceno stanja po elementarnih dogodkih, pripravo sporazumov o sofinanciranju, pripravo strokovnih podlag za odgovore na vprašanja javnosti, zagotavljanje podatkovnih virov za pripravo strokovnih podlag, pripravo strokovnih gradiv in analiz po zahtevi naročnika v zvezi s predlogi, spremembami in dopolnitvami zakonodaje ter ostale regulative in druge naloge.

Cilj strokovnih nalog s področja načrtovanja in ekonomike vzdrževanja cest je boljša učinkovitost in večja uspešnost vzdrževanja državnih cest. Boljša učinkovitost pomeni izboljšanje razmerja med finančnimi vložki in neposrednimi fizičnimi učinki (outputi) procesa, boljša uspešnost vzdrževanja pa pomeni izboljšanje razmerja med cilji vzdrževanja (vzdrževane, varne ceste, obveščeni uporabniki…) in doseženimi rezultati (vzdrževanost cest, stanje prometne varnosti, obveščenost uporabnikov…). V okviru teh nalog se razvijajo metodološke osnove in utemeljitve za načrtovanje in izvedbo posameznih nalog Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost.

Vir: spletna stran DRSI

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki