Gradnja in vzdrževanjeNoviceUpravljanje

Kdo bodo koncesionarji za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest v upravljanju DRSI?

Direkcija RS za infrastrukturo razpisuje koncesijo za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. Koncesija se razpisuje za desetletno obdobje, ki pa se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji dela niso poznane. Razpisuje se za devet območij, 8. november 2021 pa je zadnji rok za oddajo prijav.

Glavne skupine del rednega vzdrževanja ter varstva cest, ki so predmet koncesije, so: pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, intervencijski ukrepi, zimska služba in administrativna in tehnična pomoč pri upravljanju.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je po Zakonu o cestah pristojna in odgovorna za upravljanje in vzdrževanje 5.961,243 km državnih cest. Celotno ozemlje, kjer potekajo predmetne ceste, pa je razdeljeno na 9 območij. Vsako območje predstavlja teritorialno zaključeno koncesijsko območje. Razpis določa, da mora biti za uspešno izvedbo koncesije mora ponudnik krajevno organiziran tako, da razpolaga z ustreznim številom vzdrževalnih enot, ki ustrezajo organizacijskim pogojem navedenim v razpisu.

Koncesionar mora za koncedenta izvajati vse postopke s področja upravljanja državnih cest, ki se nanašajo na izdajo predhodnih mnenj, smernic za načrtovanje, projektnih pogojev, soglasij, dovoljenj, služnostnih pogodb in ostale pripadajoče dokumentacije, za katero so pristojne območne enote Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi ter v skladu z operativnim postopkom in način, ki mu ga določi vodja območne enote DRSI, ki pokriva določeno območje. Prijavo nezakonitih posegov v varovalni pas, cestno telo in zračni prostor državnih cest je izvajalec dolžan izvajati v skladu z ZCes-1 in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Ponudniki morajo zagotoviti ustrezno število, izobrazbo in delovne izkušnje kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju del ter ustrezno premično in nepremično opremo, ki je potrebna za opravljanje razpisanih del v okviru koncesije. Ponudnik mora biti sposoben, da se lahko vključi v enoten informacijski sistem VGRC in WEPS.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena brez DDV.

Viri:
Foto: spletna stran DRSI
Uradni list

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki