Foto: Radio Robin

V občini Ajdovščina so opravili prometno študijo ureditve križišča na ajdovski obvoznici. Posledica le-te je projektna dokumentacija, ki ne predvideva gradnje krožišča, kot je bilo sprva predvideno, pač pa rekonstrukcijo obstoječega semaforiziranega križišča. Ali to pomeni, da krožna križišča, ki so še nekaj časa veljala za priljubljen ukrep, niso več moderna?

Kritični predvsem zastoji, ki se podaljšujejo vse do hitre ceste

Jutranje in popoldanske prometne konice so na ajdovski obvoznici, na priključku s hitre ceste proti mestu, vse bolj polne prometa. Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje obstoječe križišče nadgraditi in preurediti tako, da bo omogočalo večjo pretočnost prometa. Območje bo namreč ob načrtovani širitvi poslovnih con še dodatno obremenjeno, tako je z vidika pretočnosti, pa tudi prometne varnosti, nujna čimprejšnja nadgradnja.

Kaj je pokazala prometna študija?

Na podlagi štetja prometa je bila izdelana študija, ki je zaobjemala možnost izgradnje tako ‘turbo’ krožišča kot rekonstrukcijo obstoječega semaforiziranega križišča. Analiza je pokazala, da je krožišče neustrezna izbira, saj bi še podaljševalo obstoječe kolone vozil, obenem pa bi krožišče tudi prostorsko težje umestili v obstoječe območje. Izvajalci študije s podjetja APPIA d. o. o predlagajo, da se rekonstruira obstoječe semaforizirano križišče z izgradnjo dodatnega desnega t. i. mimobežnega pasu, ki brez semaforske regulacije omogoča večjo ‘prehodnost’ desnih zavijalcev. Potrebno bi bilo tudi premakniti območje pričetka zavijalnih pasov čim bližje priključku oz. izvozu s hitre ceste.  Ob tem pa urediti tudi ‘prometno krmiljenje’, ki trajanje zelenih luči prilagaja dejanskih prometnih tokovom. Tako bi se ob zaznavi povečanih zastojev ustrezno podaljšalo trajanje zelene faze na določenem kraku in tako zmanjšalo dolžino kolon. Prometna študija je zaključena, sledi izdelava nadaljnjih projektov za pričetek investicije, s katero naj bi predvidoma pričeli v prihodnjem letu. Investicijo bo vodila Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Ajdovščina.

Ali krožna križišča niso več moderna?

Trendi so zelo enostavni: potrebno je izdelati kapacitetno analizo za potrebe izbora optimalne variante križišča, to je torej osnova. Kapacitetna analiza temelji na štetju prometa, predvideni pozidavi na ožjem in širšem območju, predvideni rasti prometa in izračunu prepustnosti na koncu planske dobe. To je seveda samo eden izmed kriterijev pri izboru optimalne variante urejanja odvijanja prometa. Ostali kriteriji so še: prometno-varnostni, okoljski, prostorski, funkcionalni, in pa seveda ekonomski. Na osnovi vsega tega se potem projektant odloči za optimalno geometrijo. Torej ne gre za »modo« temveč za strokovni pristop trdi Goran Jovanovič, direktor projektantskega podjetja APPIA.

Shema rešitve

Prihajajoči dogodki