Zakon o cestah (ZCes-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. aprila 2022 je bil v Uradnem listu objavljen 
12. oktobra 2022 in je že stopil v veljavo. Poglejmo nekatere posodobljene posamezne izraze, uporabljene v tem zakonu.

Avtocesta

Po novem
Avtocesta je daljinska državna cesta, ki je posebej zasnovana in zgrajena za promet motornih vozil, kjer so smerna vozišča ločena z ločilnim pasom, ki ni namenjen prometu, in praviloma opremljena z odstavnim pasom, nivojsko ne prečka ceste ali železniške proge, kolesarske poti ali pešpoti ter je označena s predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni del so tudi servisne prometne površine in cestni priključki nanjo.

Prej
Avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in je označena s predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni del so tudi priključki nanjo in servisne prometne površine.

Cestno telo

Po novem
Cestno telo je konstrukcijski element ceste, ki je oblikovno prilagojen obstoječemu reliefu ob upoštevanju geološko-geomehanskih parametrov, sestavljajo ga temeljna, nosilna in obrabna voziščna konstrukcija.

Prej
Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi.

Namesto cestni svet, cestno zemljišče

Po novem
Cestno zemljišče je parcela oziroma so parcele, katerih mejo na podlagi predpisov, ki urejajo projektiranje cest, določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega zemljišča poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri avtocestah največ 2 metra od varovalne ograje, pri predorih pa največ 5 metrov od stika predorske cevi z brežino, merjeno pravokotno na os ceste.

Prej
Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri avtocestah največ 2 metra od varovalne ograje, pri predorih pa največ 5 metrov od stika predorske cevi z brežino, merjeno pravokotno na os ceste.

Vas zanima več o novem zakonu o cestah?

NOV ZAKON O CESTAH ZCES-2

S POUDARKOM NA SPREMEMBAH, KI JIH PRINAŠA ZA OBČINSKE CESTE IN PROMET

Več
Krožišče ni več samostojen izraz

Po novem
Križišče oziroma krožišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini;

Prej
Križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini.
Krožno križišče je križišče, kjer prednostna cesta poteka v zaključenem krogu v smeri, ki je nasprotna smeri gibanja urnih kazalcev.

Objekti za obveščanje in oglaševanje so samo še objekti za oglaševanje

Po novem
Objekt za oglaševanje je gradbeni objekt za namestitev oglasnega sporočila, vključno z oglasnim sporočilom, ter drugi nepremični ali premični namenski nosilec z oglasnim sporočilom

Prej
Objekti za obveščanje in oglaševanje so reklamni stolpi, panoji, table, transparenti in drugi nepremični in premični nosilci, namenjeni za namestitev obvestilnih in oglasnih sporočil.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki