Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Po definiciji je povzročitelj gradbenih odpadkov oseba, ki naroči gradbena dela ali jih izvaja sama – investitor.

Picture of Polonca Poljanec Perič

Polonca Poljanec Perič

Environ, Okoljske storitve

Tri osnovna pravila za ravnanje z gradbenimi odpadki

Z odpadki je potrebno ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,

Odpadke je treba predelati, le v posebnih izjemnih primerih jih je dovoljeno tudi neposredno odstraniti. Priprava za ponovno uporabo ima prednost pred recikliranjem in drugimi postopki predelave, recikliranje pa ima prednost pred drugimi postopki predelave, razen pred pripravo za ponovno uporabo in

Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti obdelavo odpadkov tako da jih obdela sam, odda ali prepusti zbiralcu, odda izvajalcu obdelave ali proda trgovcu, če ta za njih zagotovi obdelavo.

Obveznosti investitorja

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor, ki mora zagotoviti ustrezno ravnanje z njimi. Odgovoren je tudi v primeru, ko gradbena dela izvajajo izvajalci gradbenih del. Ustrezno ravnanje pomeni začasno skladiščenje na področju gradbišča ali na območju objekta v katerem se izvajajo gradbena dela, ločeno po posameznih vrstah s seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov. Zagotoviti mora, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela in so prirejeni za odvoz brez prekladanja. Pri tem je potrebno odpadke označiti in oddati skladno z Uredbo o odpadkih.

Kdaj je potreben načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Če je za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni treba priložiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je investitor fizična oseba ali če ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, razen če je za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno, da je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m3 ali več ali je zemeljski izkop tako onesnažen z nevarnimi snovmi, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Oddaja gradbenih odpadkov

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list. Poleg tega mora voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in poročati o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi na gradbišču.

Gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbišču, lahko obdeluje sam, če ima za to okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V uredbi so navedene največje količine gradbenih odpadkov za ponovno uporabo na gradbišču, za katere investitorju ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

Investitor lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Kaj pa izvajalci gradbenih del?

Izvajalci gradbenih del so odgovorni za odpadke, ki jih povzročijo z izvajanjem svoje proizvodne in storitvene dejavnosti (npr. odpadni les, steklo, ostanki gipsa, odpadna izolacija, odpadna embalaža, …). Odgovorni so torej za odpadke, ki so nastali pri izvajanju njihove dejavnosti in ne zaradi rušenja, izkopov in podobno.

Zemeljski izkop in gradbeni odpadki, ki nastanejo pri rušenju in adaptacijah so odpadki investitorja. Tudi Izvajalci gradbenih del morajo za svoje odpadke zagotoviti obdelavo, tako, da jih obdelajo sami, oddajo zbiralcu ali izvajalcu obdelave in kot dokazilo pridobiti evidenčni list ter letno poročati o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Pravila ravnanja in obveznosti v zvezi z gradbenimi odpadki določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Poleg gradbenih odpadkov pri gradbenih delih nastajajo tudi drugi odpadki za katere je predpisano ravnanje v drugih specialnih predpisih (npr. odpadna embalaža, azbest,...) oziroma v Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20), ki se uporablja takrat, ko ravnanje s posamezno vrsto ali tokom odpadkov ni posebej urejeno s posebnimi uredbami.

Za zaključek

Za zaključek ponovimo: na podlagi veljavne Uredbe o odpadkih morajo povzročitelji odpadkov – izvajalci gradbenih del, po nastanku odpadkov odpadke najprej uvrstiti v seznam odpadkov in jim podeliti številke odpadkov. Zbirati jih morajo ločeno, kar pomeni, da morajo posamezne odpadke odlagati v posamezne zabojnike ali posode in jih pred oddajanjem zbiralcu pravilno skladiščiti, tako, da ne more priti do onesnaževanja okolja. Odpadke morajo označiti v skladu z Uredbo. 

Nato jih morajo oddati pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu odpadkov, ki jim izda evidenčne liste s katerim dokazujejo, da so odpadke oddali na predpisan način. Hkrati morajo izpolnjevati tudi predpisane obveznosti :

  • na podlagi evidenčnih listov voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi,
  • imeti izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki in
  •  vsako leto do 31. marca poročati o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi.

Investitorji morajo poleg zahtev iz splošne Uredbe o odpadkih izpolnjevati še obveznosti iz Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih : - na podlagi evidenčnih listov voditi evidenco o nastajanju gradbenih odpadkov in ravnanju z njimi, - imeti izdelan Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, - poročati o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja in - pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za ponovno uporabo gradbenih odpadkov na gradbišču.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prihajajoči dogodki